Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi podnikatelem vyzehlimezavas.cz (dále jen „Zhotovitel“) a zákazníkem Zhotovitele (dále jen „Objednatel“) vzniklé na základě smlouvy o dílo v souladu § 652 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

1. Základní ustanovení

1.1 Obecné ustanovení. Zhotovitel poskytuje pro Objednatele žehlící služby (dále jen „Dílo“), které si
Objednatel může objednat na základě objednávky, a Objednatel se zavazuje, že za takto poskytnuté služby
uhradí Zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Uzavření smlouvy o dílo

2.1 Uzavření smlouvy o dílo. Návrhem smlouvy o dílo je objednávka Objednatele. Objednávka může být učiněna buď prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo prostřednictvím webového rozhraní na stránkách Zhotovitele nebo prostřednictvím elektronické pošty, případně též osobním doručením. K uzavření smlouvy o dílo dojde následně podepsáním zakázkového listu, který bude na základě objednávky vytvořen Zhotovitelem, a podepsán Objednatelem při převzetí prádla Zhotovitelem.

2.2 Správnost údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou Zhotovitelem považovány za správné a závazné.

3. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena Díla. Cena Díla včetně dopravy je uvedena v ceníku, který je dostupný na webové stránce Zhotovitele.

3.2 DPH. Cena Díla je vždy uvedena s DPH.

3.3 Platební podmínky. Cena Díla včetně dopravy bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli v hotovosti v místě určeném Objednatelem v objednávce, a to okamžikem převzetí vyžehleného prádla od Zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje právo na zaplacení Díla neprodleně při objednání, pokud o to požádá Objednatele.

4. Odpovědnost za vady a záruka

4.1 Záruka. Zhotovitel prohlašuje, že na poskytnuté Dílo neposkytuje žádnou záruku.

4.2 Kontrola Díla. Objednatel se zavazuje, že neprodleně po převzetí Díla provede jeho kontrolu, zejména počtu
kusů. V případě prodlení s provedením této kontroly ztrácí Objednatel nárok z odpovědnosti za vady. V případě,
že Objednatel zjistí na Díle vady, sepíše o tom se zhotovitelem záznam. Zhotovitel je následně povinen odstranit
vady v přiměřené lhůtě.

4.3 Zavinění Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že za vady nelze považovat jakékoliv poškození nebo
zničení oděvů, látek nebo jiných věcí, které byly předmětem Díla, pokud Objednatel uvedl nesprávné nebo
zavádějící informace související s prováděním Díla.

5. Odstoupení od smlouvy o dílo

5.1 Odstoupení. Smluvní strany mohou odstoupit dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

6. Ochrana osobních údajů a obchodních sdělení

6.1 Pravdivost. Objednatel se zavazuje, že veškeré své osobní údaje bude uvádět správně a pravdivě.

6.2 Rozsah údajů. Podpisem objednávky Objednatel vyjadřuje svůj dobrovolný a výslovný souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a to v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, mobilní telefon a elektronickou adresu, a to za účelem zařazení do databáze zákazníků Zhotovitele pro účely zkvalitnění služeb, zasílání sdělení o plánovaných akcích nebo aktivitách a nabídkách třetí osob způsobem vyplývajícím z účelu zpracování s tím, že k osobním údajům budou mít přístup nebo případně budou osobní údaje zpracovávat výhradně Zhotovitel a/nebo zaměstnanci Zhotovitele, a to po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně po dobu určenou zvláštními právními předpisy. Objednatel výslovně prohlašuje, že seznámen se svým právem k přístupu k osobním údajům zpracovaných Zhotovitelem jako správcem, právem na opravu mých osobních údajů, právem na poskytnutí vysvětlení záležitostí týkajících se zpracování mých osobních údajů a dalšími právy uvedenými v § 21 Zákona.

6.3 Poučení o odvolání souhlasu. Objednatel výslovně uvádí, že byl poučen o možnosti svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu ke Zhotoviteli odvolat písemným oznámením doručeným do místa podnikání Zhotovitele a/nebo na elektronickou adresu zhotovitele.

6.4 Souhlase se zasíláním reklamních sdělení. Objednatel souhlasí se zasíláním informací o zboží, službách a podniku zhotovitele, jakož i se zasíláním obchodních sdělení Zhotovitelem na elektronickou adresu Objednatele.

7. Ostatní ujednání.

7.1 Rozsah služeb. Objednatel dále výslovně prohlašuje, že byl řádně seznámen s rozsahem poskytovaných služeb, ceníkem a těmito Obchodními podmínkami.

7.2 Územní omezení. Objednatel bere na vědomí, že služby Zhotovitele jsou poskytovány pouze na území města Plzně, Prahy a jejich nejbližšího okolí (do 20 km). Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.10.2012.

© Všechna práva vyhrazena vyzehlimezavas.cz - žehlení prádla Plzeň

dodavatel webových stránek Plzeň